กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ออกใบรับรองให้กับ พีเจ ฟาร์ม

เพื่อแสดงว่า พีเจ ฟาร์ม ได้ปลูกเห็ดหลินจือ

ได้มาตราฐาน GAP

GAP คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

(Good Agriculture Practices)

การปลูกเห็ดหลินจือที่ดี

ด้วยสายพันธุ์เห็ดหลินจือแดง (Ganoderma Lucidum2)

เป็นสายพันธุ์พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่๙

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ออกใบรับรองให้กับ พีเจ ฟาร์ม

เพื่อแสดงว่า พีเจ ฟาร์ม ได้ปลูกเห็ดหลินจือ

ได้มาตราฐาน GAP

GAP คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

(Good Agriculture Practices)

การปลูกเห็ดถั่งเช่าที่ดี

ด้วยสายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าธิเบต (Cordyceps Sinensis)

พีเจ ฟาร์ม

ได้นำเห็ดหลินจือแดง

ไปที่ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (MUPY- CAPQ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ใบรายงานผลวิเคราะห์

สารไตรเตอร์ปีนอยด์

ในเห็ดหลินจือแดง ของ พีเจ ฟาร์ม

พีเจ ฟาร์ม

ได้นำเห็ดหลินจือแดง

ไปที่ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (MUPY- CAPQ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ใบรายงานผลวิเคราะห์

สารโพลีแซคคาไรค์

ในเห็ดหลินจือแดง ของ พีเจ ฟาร์ม

ใบรายงานผลวิเคราะห์

สารคอร์ดีเซปิน (Cordycepin)

ในเห็ดถั่งเช่า ของ พีเจ ฟาร์ม

ผลตรวจวิตามินซี

ในผลมะขามป้อม

มะนาว และ เสาวรส